Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

19:25
6385 f97b
Reposted byphilipsonzuoanothersuckermfringeepsychedelixRedPenny
17:54
1430 52ff
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viaterriblelove terriblelove
17:53
17:52
0275 13db 500
Reposted fromchocoway chocoway viaunmadebeds unmadebeds
17:49
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
15:03
1671 ee49 500
Reposted byosakianothersuckerhahatstylteeffodienssepulcrummadamemonroestellathecatsoftlyveritas1CoriLiarimitacjequestionxmarkalex0aknatazsvagrant3amkejtlovviefouTyMiJestes
14:20
7978 ff70 500
Reposted fromnatelle natelle viaTammy Tammy
14:18
1118 9ac8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanothersucker anothersucker
14:17
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamoreorless moreorless
14:16
02:25
8966 1c29
Reposted fromliczbapi liczbapi viawishyouwerehere wishyouwerehere
02:05
Reposted frompsychob psychob viaMigotliwa Migotliwa

July 07 2015

21:41
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax viaepidemic epidemic
21:40
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaojtam ojtam
18:17
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viagosiakowe gosiakowe

July 05 2015

21:00
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv viaosaki osaki
20:59
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaosaki osaki
18:09
1399 c408 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaunknown6 unknown6
18:07
O kraju świadczą jego Zwierzęta. Stosunek do Zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się bestialsko wobec Zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja, ani w ogóle nic.
— Olga Tokarczuk , "Prowadź swój płóg przez kości umarłych"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viaunknown6 unknown6
18:01
3153 8bd2 500
Reposted fromosaki osaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl